AMD Ryzen/Epyc vs. Intel Skylake-X/-SP Chip-Dies

AMD Ryzen/Epyc vs. Intel Skylake-X/-SP Chip-Dies